Czemu służą Gminne Centra Informacji:

1. Usługi w zakresie udostępniania informacji z Internetu:

-     udzielanie informacji dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych),

-     udzielanie informacji na temat możliwości kształcenia (szkoły, kursy, edukacja przez Internet),

-     poszukiwanie i udostępnianie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

2.    Udostępnianie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

3.    Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności posługiwania się komputerem oraz poruszania się po Internecie.

4.    Udzielanie informacji dotyczących podstawowych form korzystania z Internetu:

-     zakładanie i obsługa kont e-mailowych,

-     obsługa przeglądarek,

-     rodzaje i korzystanie z wyszukiwarek,

-     grupy dyskusyjne,

-     poszukiwanie, zapisywanie i obsługa najczęściej używanych darmowych programów dostępnych w sieci,

5.    Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy oraz bazy danych pracodawców.

6.    Prowadzenie strony internetowej Gminnego Centrum Informacji zawierającej informacje o usługach świadczonych przez Centrum.

7.    Udzielanie informacji na temat instytucji publicznych i pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy i bezrobocia.

8.    Pomoc bezrobotnym:

-     w poszukiwaniu pracy,

-     przy przygotowaniu CV, oferty, podania o pracę,

9.    Pomoc dla osób prowadzących oraz chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

-     udzielanie informacji na temat prawno-finansowych aspektów rozpoczynania
i prowadzenia działalności gospodarczej (gdzie i jak zarejestrować działalność, uzyskać nr NIP, Regon, etc.),

-     informacje o sposobach finansowania działalności gospodarczej, produktach finansowych dla przedsiębiorców oraz programach wspierających małą i średnią przedsiębiorczość

10. Organizowanie spotkań pracodawców z osobami poszukującymi pracy.

11. Informacja na temat aktualnych przepisów prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego dotyczących prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, praw i obowiązków bezrobotnego, podatków, ubezpieczeń, zabezpieczeń socjalnych, etc.

12. Gromadzenie specjalistycznej literatury dotyczącej zagadnień będących przedmiotem działalności Centrum oraz wydawanie własnych materiałów informacyjno-szkoleniowych.

13. Usługi biurowe (redagowanie i przepisywanie pism, kopiowanie dokumentów, wysyłanie faksów).

14. Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

15. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji.

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

17. Prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

18. Organizowanie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych.

19. Pomoc dla rolników w zakresie ubiegania się o fundusze UE.

20. Informacja na temat Unii Europejskiej, możliwości podejmowania pracy za granicą oraz programów i funduszy pomocowych UE.

Do ważnych zadań Gminnych Centrów Informacji należy również promocja regionu i własnej gminy. Dla potencjalnych inwestorów niezwykle istotne jest uzyskanie szybkiej, rzetelnej informacji na temat zasobów gospodarczych, infrastruktury, zasobów ludzkich i możliwości inwestycji na danym terenie.